Opłaty komornicze 2016

Opłaty-komornicze-2016

W przypadku posiadania zadłużeń z tytułu pożyczki, kredytu lub innych zobowiązań, musimy mieć świadomość, że z tego powodu może nas odwiedzić komornik. Same egzekucje komornicze związane są z kolei z wysokimi opłatami. Jakie koszty poniesie dłużnik w związku z wizytą komornika w 2016 roku?

Każde długotrwałe, niespłacane zadłużenie prędzej czy później trafia do komornika. Przed egzekucją komorniczą wierzyciel na różne sposoby próbuje odzyskać wierzytelność. W przypadku, gdy działania polubowne nie przynoszą skutku, sprawa trafia do sądu, który nadaje wierzytelności klauzulę wykonalności. Po takim orzeczeniu dług przejmuje komornik. Wszystkie koszty związane z egzekucją zadłużenia jest zobowiązany pokryć dłużnik. Do kosztów komorniczych należą opłaty egzekucyjne oraz wydatki związane z procesem komorniczym.

Opłaty egzekucyjne

Do opłat egzekucyjnych zaliczamy:

1. Opłatę stosunkową – jest ona pobierana przy egzekucjach o charakterze finansowym. Wysokość tej opłaty zależy od wartości egzekwowanego zobowiązania. Według ustawy o komornikach sądowych i egzekucji powinna ona wynosić 15% świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Opłatę stałą – ta opłata jest pobierana jeszcze przed rozpoczęcie egzekucji i dotyczy świadczeń niepieniężnych. Wysokość tej opłaty jest zależna od rodzaju wykonywanej czynności, może wynosić:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku odebrania rzeczy przez komornika,
 • 40% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku przejęcia nieruchomości, usunięcia z niej przedmiotów lub eksmisji,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – syndyk masy upadłości lub zarządcy w posiadanie majątku upadłego,
 • 3% przeciętnego wynagrodzenia – w tym przypadku opłata jest pobierana za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika przy licytacji, a także podczas czynności nie będącymi czynnościami egzekucyjnymi, np. poszukiwanie majątku,
 • 1% przeciętnego wynagrodzenia – za doręczenie zawiadomień sądowych.

Pamiętajmy, że opłaty egzekucyjne nie stanowią wynagrodzenia komorników. Są to środki przeznaczone na czynności egzekucyjne oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem kancelarii komorniczych.

Pozostałe koszty

Dodatkowo dłużnik jest zobowiązany także do pokrycia kosztów powstałych w trakcie postępowania egzekucyjnego. Należą do nich wydatki związane z następującymi czynnościami:

 • ogłoszenia,
 • wynagrodzenia biegłych,
 • transport specjalistyczny,
 • przejazdy do siedziby komornika,
 • wynagrodzenie dla osób biorących udział w czynnościach egzekucyjnych,,
 • przelewy bankowe lub pocztowe,
 • doręczenie korespondencji,
 • pozyskiwanie niezbędnych informacji.

 

Polisy na życie bez karencji – 4 powody, dla których nie warto z nich korzystać

Polisy-na-życie-bez-karencji---4-powody,-dla-których-nie-warto-z-nich-korzystać

Porównując polisy na życie, należy zwrócić uwagę na towarzyszące im okresy karencji, jakie wyszczególniono w ich OWU. Choć na rynku można znaleźć oferty ubezpieczeń bez karencji, w praktyce nie zawsze warto się na nie decydować. Dlaczego? Powody ku temu są co najmniej cztery.

Standardem jest, że w polisach na życie wszystkie bądź część zdarzeń objętych ochroną podlega okresom karencji, które w praktyce mają na celu zabezpieczać interesy ubezpieczycieli. Ten element polisy zapobiega sytuacji, w której klient przystępowałby do ubezpieczenia dopiero wtedy, gdy jest już pewny wystąpienia szkody (np. dowiedział się o ciężkiej chorobie).

Czym jest karencja?

W polisach karencja oznacza okres bezpośrednio po zawarciu umowy, w którym towarzystwo nie wypłaci świadczenia, gdy dojdzie do zdarzenia. Oznacza to, że przez pewien czas klient nie może ubiegać się o odszkodowanie, pomimo tego, że poniósł szkodę. W przypadku ubezpieczeń na życie karencja najczęściej dotyczy:

 • śmierci w wyniku chorób przewlekłych,
 • ciężkich zachorowań,
 • śmierci będącej następstwem samobójstwa,
 • urodzenia dziecka.

Występowanie okresu karencji zabezpiecza ubezpieczycieli przed nadmiernymi stratami finansowymi. Choć np. śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie jest objęta karencją (ze względu na swoją losowość), inne poważne przypadki (m.in. nowotwory złośliwe, zawał serca czy udar mózgu) już tak.

Polisa bez karencji – nie warto

Na rynku można wprawdzie spotkać oferty polis na życie bez okresów karencji, jednak w praktyce wbrew pozorom nie jest to korzystne rozwiązanie. Tego rodzaju produkty cechują się bowiem tym, że:

 1. Są znacznie droższe od klasycznych polis na życie, co wynika z tego, że towarzystwa rekompensują wyższe ryzyko, narzucając wyższe ceny.
 2. Mniejszy jest wybór takich ofert, co uniemożliwia dobranie takiego zakresu ochrony i ceny polisy na jakich nam zależy.
 3. Zwykle dotyczą wąskiego zakresu ochrony (np. w zakresie ochrony na wypadek śmierci będzie to tylko NNW, z kolei np. na ubezpieczenie bez karencji przed śmiercią wskutek zawału serca zazwyczaj nie mamy co liczyć).
 4. Niekiedy mogą pojawić się trudności w uzyskaniu odszkodowania – ubezpieczyciel dokładnie przeanalizuje stan zdrowia klienta z okresu przed podpisaniem polisy, gdy klient zechce skorzystać z odszkodowania w pierwszych miesiącach opłacania ubezpieczenia. Jeśli okaże się, że np. brał kiedyś leki na nadciśnienie, a po podpisaniu umowy polisy dostał zawału, świadczenie nie zostanie wypłacone.

 

Rozwiązanie umowy z BRE Ubezpieczenia

Rozwiązanie-umowy-z-BRE-Ubezpieczenia

Chcesz zrezygnować z polisy OC zawartej z BRE Ubezpieczenia? Nic prostszego! Sprawdź, co należy zrobić.

Jeśli chcemy wypowiedzieć umowę polisy OC wykupionej w BRE Ubezpieczenia, wystarczy przekazać ubezpieczycielowi odpowiedni druk. Formularz możemy pobrać ze strony internetowej http://wypowiedzenieumowyoc.pl/mbank1/wypowiedzenie_umowy_OC_mBank.pdf.

Wysyłka dokumentów

Wydrukowany i uzupełniony formularz wypowiedzenia można wysłać w trojaki sposób:

 • mailowo na adres: bok@breubezpieczenia.pl,
 • faksem na numer (22) 444 70 70,
 • listownie na adres:

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Ks. I. Skorupki
5 00-963 Warszawa

Gdy wypowiedzenie składamy pocztą tradycyjną, pamiętajmy o wysyłce dokumentu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku drogi mailowej zgłoszenie mailowe powinno mieć formę skanu lub zdjęcia i posiadać własnoręczny podpis ubezpieczonego. Gdy formularz przesyłamy faksem, pamiętajmy o zachowaniu potwierdzenia nadania faksu. 

Kiedy wysyłać?

Wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli wpłynie do towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. W wypadku, gdy TU otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne. Skutkiem tego nastąpi kontynuacja ubezpieczenia, a jego właściciel będzie musiał wywiązać się z obowiązku opłacenia dalszych składek.

Wypowiedzenie polisy OC po zakupie samochodu

Jeśli właśnie kupiliśmy samochód z drugiej ręki, ale nie chcemy kontynuować umowy polisy OC z ubezpieczycielem, którego wcześniej wybrał poprzedni właściciel pojazdu, wystarczy pobrać ze strony mBanku formularz: http://wypowiedzenieumowyoc.pl/mbank1/wypowiedzenie_umowy_OC_przez_nabywce_mBank.pdf i wysłać na podane powyżej sposoby. Pamiętajmy jednak, by do formularza wypowiedzenia dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży auta.

Masz 30 dni

W przypadku nabycia pojazdu jego nowy właściciel ma 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC albo rezygnacji z niego. Wypowiedzenie będzie skuteczne w przypadku wpływu dokumentu do mBanku najpóźniej 30-go dnia od daty zakupu pojazdu.

 

Ubezpieczenie domu od włamania

Ubezpieczenie-domu-od-włamania

Kiedy nie ma nas w domu przez dłuższy czas, to automatycznie jesteśmy narażeni na włamanie. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. W jaki sposób możemy się przed nimi ochronić?

Posiadacze domków jednorodzinnych mogą cieszyć się swobodą i przestrzenią, ale z drugiej strony są bardziej od mieszkańców bloków narażeni na włamania i kradzieże. Proceder okradania domów jest bardzo rozpowszechniony w naszym kraju. Oprócz tradycyjnych zabezpieczeń w postaci alarmów czy monitoringu warto zabezpieczyć się dodatkowo za pomocą ubezpieczenia domu od włamania.

Po co polisa?

Ubezpieczenie naszego domu przed włamaniem należy do grona podstawowych polis majątkowych. Taki produkt znajdziemy praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Punktem wyjścia jest w takiej sytuacji zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). To właśnie w tym dokumencie znajdziemy wyłączenia, a także ograniczenia odpowiedzialności.

W kontekście ubezpieczeń nieruchomości bardzo ważna jest definicja kradzieży z włamaniem, jaką przyjmują ubezpieczyciele. Kradzież taka jest definiowana jako bezprawny zabór przedmiotu ubezpieczenia. Następuje ona po uprzednim usunięciu zabezpieczeń domu (zamki, alarmy etc.) przy użyciu siły, narzędzi oraz z pozostawieniem śladów włamania. Kradzież może nastąpić również po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem zdobytym przez złodzieja na drodze kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego.

Powyższa definicja ma duże znaczenie dla ubezpieczającego się, ponieważ kradzież z włamaniem z pomocą nowoczesnych wytrychów i systemów komputerowych (bez śladów włamania) może po prostu nie zostać tutaj uwzględniona. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić poszkodowanemu wypłaty odszkodowania.

Zakres i pakiety

Polis ubezpieczająca dom przed włamaniem może obejmować nie tylko sam budynek, ale także pomieszczenia do niego przyległe. To, na jaki zakres ochrony się zdecydujemy, zależy od tego, jaką składkę gotowi jesteśmy płacić i jaka ochrona nas interesuje. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że takie polisy często oferowane są w pakietach z innymi ubezpieczeniami. Takie promocje sprawiają, że ubezpieczenie domu przed włamaniem możemy uzyskać za znacznie niższą kwotę.

Copyright © 2016 Odszkodowanie, jednak dostać…